Missie en visie

Kwalitatief goed, innovatief en passend onderwijs op ónze school!

OBS Den Aldenhaag is een openbare basisschool in de gemeente Buren en dus toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid tussen godsdienst of levensovertuiging. Onze school heeft - mede daardoor - een open karakter, waarin naast het aanleren van de basisvaardigheden en kennis de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen centraal staat.

Wel vinden wij het belangrijk dat kinderen kennismaken met andere levensbeschouwingen.  Op onze openbare school worden vormingslessen gegeven, deze worden gegeven door vakleerkrachten. Door deze lessen leert uw kind respect te hebben voor andere levensovertuigingen en culturen.

Door uitdagend onderwijs en gebruikmakend van onze naaste omgeving, bereiden wij onze leerlingen optimaal voor op een toekomst in een steeds sneller veranderende samenleving. We leren hen respectvol met elkaar om te gaan en zich te ontwikkelen tot een sociaal en zelfverzekerd individu.

Wij realiseren onze visie door:
  • Passend onderwijs te bieden;
  • opbrengstgericht te werken;
  • duidelijke doelen te stellen en deze planmatig te evalueren; de doelen ook met leerlingen te bespreken tijdens kindgesprekken.
  • gebruik te maken van goede, moderne onderwijsmethoden en hulpmiddelen;
  • te zorgen voor een rijke en uitdagende leeromgeving;
  • veel aandacht te hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • een open en professionele communicatie met leerlingen, ouders en elkaar;
  • samen te werken binnen Scholencluster Buren-Zuid;
  • zicht te hebben en houden op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs;
  • een goede deskundigheidsontwikkeling van de leerkrachten.

Voor een uitgebreide uitwerking van onze missie, visie en ambities verwijzen we naar ons Schoolplan.

Den Aldenhaag is een gecertificeerd Vreedzame School én Gezonde School op het thema Voeding.